2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.60 0.67 0.68 0.69 0.70 0.88 0.03
2009-2013 0.94 1.01 1.03 1.02 1.04 1.10 0.03
2014-2018 1.12 1.26 1.30 1.29 1.33 1.43 0.05
Total 0.60 0.70 1.03 1.00 1.26 1.43 0.25