2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.42 0.71 0.77 0.79 0.86 1.39 0.12
2009-2013 0.52 0.89 0.99 1.02 1.11 2.19 0.19
2014-2018 0.60 1.03 1.16 1.21 1.34 3.11 0.27
Total 0.42 0.81 0.97 1.01 1.15 3.11 0.27