2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.54 0.66 0.71 0.71 0.76 1.32 0.10
2009-2013 0.68 0.84 0.92 0.92 0.98 1.66 0.12
2014-2018 0.87 1.10 1.19 1.19 1.27 2.17 0.16
Total 0.54 0.74 0.92 0.94 1.12 2.17 0.24