2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.77 0.91 0.95 0.95 1.00 1.30 0.07
2009-2013 0.71 0.91 0.99 0.99 1.08 1.48 0.12
2014-2018 0.63 0.90 1.04 1.06 1.20 1.83 0.20
Total 0.63 0.91 0.98 1.00 1.07 1.83 0.15