2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.67 0.87 0.96 0.95 1.03 1.47 0.11
2009-2013 0.63 0.86 0.98 0.96 1.05 1.60 0.13
2014-2018 0.53 0.87 1.07 1.05 1.21 2.30 0.24
Total 0.53 0.87 0.99 0.99 1.08 2.30 0.18