2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.80 0.89 0.91 0.92 0.94 1.09 0.05
2009-2013 0.92 1.02 1.04 1.05 1.07 1.23 0.05
2014-2018 0.91 1.01 1.04 1.04 1.07 1.23 0.05
Total 0.80 0.94 1.02 1.00 1.05 1.23 0.08