2004-2008

2009-2013

2014-2018

Relative Risk Distribution by Time Period

Time Period Minimum 25th Percentile Median Average 75th Percentile Maximum Standard Deviation
2004-2008 0.92 0.96 0.97 0.97 0.99 1.08 0.02
2009-2013 0.91 0.99 1.00 1.00 1.02 1.08 0.02
2014-2018 0.89 1.00 1.02 1.01 1.03 1.12 0.03
Total 0.89 0.97 1.00 1.00 1.02 1.12 0.03